ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

27 เมษายน 2566
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566