บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายละเอียดตามไฟเอกสารแนบค่ะ