ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง ปรับปรุงการกำหนด กระบวนงาน ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง ปรับปรุงการกำหนด กระบวนงาน ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567