บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเสนอข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเสนอข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายละเอียดตาไฟล์เอกสารแนบค่ะ