คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง มอบอำนาจการตัดสินใจในการพิจารณา การสั่ง การอนุญาต อนุมัติ หรือปฏิบัติราชการในเรื่องที่ให้บริการประชาชน ประจำปี งบประมาณงบประมาณ พ.ศ.2566

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม  เรื่อง มอบอำนาจการตัดสินใจในการพิจารณา การสั่ง การอนุญาต อนุมัติ หรือปฏิบัติราชการในเรื่องที่ให้บริการประชาชน ประจำปี งบประมาณงบประมาณ พ.ศ.2566

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!