ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบค่ะ