ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่องมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบค่ะ