องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ขอขอบพระคุณ นายพนม โพธิ์แก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกาญจนบุรี เขต 5 เป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนน้ำดื่มเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ได้ใช้ในการจัดงานการแข่งขันกีฬา โครงการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย

7 มีนาคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม  ขอขอบพระคุณ นายพนม  โพธิ์แก้ว  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกาญจนบุรี เขต 5  เป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนน้ำดื่มเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ได้ใช้ในการจัดงานการแข่งขันกีฬา โครงการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย "ลุ่มสุ่มเกมส์" ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2567 ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!