ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาชนตอบแบบสอบถามการสำรวจความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อทบทวนและจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี 20 ปี (พ.ศ.2566-2585) และแผนพัฒนา จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2566-2570 ฉบับทบทวนใหม่ รอบปี พ.ศ. 2569

5 เมษายน 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาชนตอบแบบสอบถามการสำรวจความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อทบทวนและจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี 20 ปี (พ.ศ.2566-2585) และแผนพัฒนา จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2566-2570 ฉบับทบทวนใหม่ รอบปี พ.ศ. 2569 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!