เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

2 กรกฎาคม 2563
 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ด้วยจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า สำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ได้ลงประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์
เป็นที่อยู่อาศัย ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ และเรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม
ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๒๖ ง วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เห็นชอบในหลักการของร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษี
สำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. ....ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการลดภาษี
สำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราร้อยละ ๙๐ สำหรับการจัดก็บภาษี ประจำปี พ.ศ๒๕๖๓ เพื่อบรรเทา
ภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้งให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถนถรณ์กรแหร่ระาคของโรคติดเชื้อ
โวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ทั้งนี้ เมื่อได้ประกาศใช้บังคับแล้ว จะได้แจ้งไห้ทราบต่อไป