ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2564

16 กุมภาพันธ์ 2564
 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
ประจำปี พ.ศ.2564
....................................
ด้วยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว428  ลงวันที่ 21 มกราคมพศ.2564 เรื่อง กรขยายกำหนดเวลดำเนิการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 แจ้งสถานการณ์กรแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังคงระบาดอย่างรุนแรงต่อเนื่องจากปี พ.ศ 2563 ประกอบกับกระทรวงการคลังอยู่ระว่างดำเนินการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในปี พ.ศ.2564 เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความจำเป็นทางเศรษฐกิจและบรรเทาผลกระทบของประชาชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 14 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตมกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2564 เป็นการทั่วไปออกไปอีก 2 เดือนนั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม จึงเห็นควรออกประกาศให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ทราบถึงกรอบระยะเวลาในการดำเนินการจัดก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้