ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ตามพระราชบัญญติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เพื่อมช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและส้ิ่งปลูกสร้างประจำปีพ.ศ.2565

17 พฤศจิกายน 2564
 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ตามพระราชบัญญติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เพื่อมช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและส้ิ่งปลูกสร้างประจำปีพ.ศ.2565