นายอนุกูล วงค์นรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม มีคำสั่งให้คณะกรรมการดำเนินการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางฉลวย จิตนิยม หมู่ที่ 9 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

27 กันยายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันอังคาร ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2565
 
นายอนุกูล วงค์นรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม มีคำสั่งให้คณะกรรมการดำเนินการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางฉลวย จิตนิยม หมู่ที่ 9 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!