รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

Displaying 1-3 of 3 results.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2566 ไตรมาส 3ตั้งแต่ เมษายน พ.ศ.2566 ถึง เดือนมิถุนายนพ.ศ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 4
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564