ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 241 ถึง 250 จากข้อมูล 617
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อกรอบใส่ประกาศนียบัตร โครงการคัดเลือกบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหน่วยงานเพื่อยกย่องบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำจุดส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว (Check In) บริเวณทุ่งทานตะวันอ่างเก็บน้ำไทรทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลลุ่มสุ่ม จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นโดยการฉีดพ่นหมอกควัน เป็นน้ำมันดีเซล จำนวน ๓๐ ลิตร และน้ำมันเบนซิน จำนวน ๒๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 สิงหาคม 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเริมอาชีพตามศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓๐ คน ๆ ละ ๒ มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 สิงหาคม 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กม ๖๗๗๓ กาญจนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๔-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 สิงหาคม 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารมื้อกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพตามศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓๐ คน ๆ ละ ๑ มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 สิงหาคม 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมอาชีพตามศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขนาดกว้าง ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร (ตามแบบที่อบต.ลุ่มสุ่ม กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 สิงหาคม 2566