แผนป้องกันการทุจริต

Displaying 1-5 of 6 results.
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมความโปร่งใสขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม