หัวข้อวันที่ประกาศ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ. 90-036 สายบ้านไทรทอง 3 หมู่ที่ 6 บ้านไทรทอง ตำบลลุ่มสุ่ม กว้าง 5 เมตร ยาว 423 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,115 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี26 พฤษภาคม 2566
จ้างเหมาล้างทำความสะอาดและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มสุ่ม หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๐-๐๐๑๖ และหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๐-๐๐๑๗ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 พฤษภาคม 2566
ซื้อเบรกเกอร์ ขนาด ๑๐๐ แอมป์ ๓ เฟส จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 พฤษภาคม 2566
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤษภาคม 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 พฤษภาคม 2566