ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 317
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมจิตอาสา ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ บ้านหินงามพุพลู หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มิถุนายน 2566
ซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖) ขนาด ๖๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๒๘๐ แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤษภาคม 2566
จ้างเหมาบริการเวที และเครื่องเสียง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมจิตอาสา ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ บ้านหินงามพุพลู หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤษภาคม 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร (ตามแบบที่อบต.ลุ่มสุ่มกำหนด) จำนวน ๑ ป้าย เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมจิตอาสา ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ บ้านหินงามพุพลู หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤษภาคม 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤษภาคม 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ขนาด ๑.๑๐ x ๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ผืน โครงการ เฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤษภาคม 2566
ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๖๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๒๐ แพ็ค เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมจิตอาสา ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ บ้านหินงามพุพลู หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤษภาคม 2566
จ้างเหมาจัดทำคอกไม้ไผ่ และพลั่วไม้ไผ่ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมจิตอาสา ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ บ้านหินงามพุพลู หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 พฤษภาคม 2566
ซื้อเบรกเกอร์ ขนาด ๑๐๐ แอมป์ ๓ เฟส จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 พฤษภาคม 2566
จ้างเหมาล้างทำความสะอาดและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มสุ่ม หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๐-๐๐๑๖ และหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๐-๐๐๑๗ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 พฤษภาคม 2566