ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 419
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (กองช่าง) ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กันยายน 2566
ซื้อน้ำมันเบนซิน (สำหรับใส่เครื่องตัดหญ้า) จำนวน ๒๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 กันยายน 2566
จ้างเหมาเข้ารูปเล่มเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒๗ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กันยายน 2566
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กันยายน 2566
จ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำบริเวณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กันยายน 2566
จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาดอกไม้สด จำนวน ๑ พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กันยายน 2566
ซื้อเครื่องเจาะพื้นคอนกรีต จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กันยายน 2566
จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐ เซนติเมตร แทนของเดิมที่ชำรุด ติดบริเวณประตูกระจกด้านหน้า ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม จำนวน ๒ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กันยายน 2566
จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กันยายน 2566
ซื้อชั้นวางของ ๙ ช่อง (ศพด.วัดลุ่มสุ่ม) จำนวน ๑ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กันยายน 2566