ข้อบัญญัติ กฏหมาย

Displaying 6-9 of 9 results.
ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียและถังบำบัดสิ่งปฏิกูลในเรือแพ พ.ศ.2552
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการใช้น้ำประปาและอัตรค่าบริการ พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับบที่ 1) พ.ศ.2559
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง ตลาด พ.ศ.2552
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562