การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต

Displaying 1-5 of 9 results.
บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2566
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนและรายงานผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
คู่มือการยืมทรัพย์สินทางราชการ.pdf
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐