การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต

Displaying 6-9 of 9 results.
คำสั้่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รับเร้ื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบของเจ้าหน้าที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์