ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 41 ถึง 50 จากข้อมูล 617
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้ออุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 เมษายน 2567
ซื้อยางนอกและยางใน รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๘๕๒ กาญจนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 เมษายน 2567
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๖๐๐๑ กาญจนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๒-๐๐๐๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 เมษายน 2567
จ้างเหมาบริการเวทีการแสดง และเครื่องขยายเสียง จำนวน ๑ วัน โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 เมษายน 2567
จ้างเหมาบริการพัดลมไอเย็นโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 เมษายน 2567
จ้างเหมาดนตรีพร้อมวิทยากร โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 เมษายน 2567
ซื้อน้ำดื่มแบบถ้วยสำหรับบริการประชาชน โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๗ จำนวน ๔๐ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 เมษายน 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 เมษายน 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๖๓-๐๐๓๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 เมษายน 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ EPSON L ๕๑๙๐ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพุน้อย หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๖๔-๐๐๐๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 เมษายน 2567