คู่มือการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนทุจริต

Displaying 1-5 of 9 results.
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านทุจริตและพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของอค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตและพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่