มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Displaying 1-5 of 16 results.
บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 66
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง นโยบายการไม่รับของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น