มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Displaying 11-15 of 16 results.
การกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง มาตรการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจสอบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ หรือตรวจสอบพบการทุจริต
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564