มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Displaying 6-10 of 16 results.
การวิเคราะห์ข้อบกพร่องของการทำแบบประเมินคุณธรรมและและโปร่งใส ปีะจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และการกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง