การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Displaying 6-10 of 16 results.
การวิเคราะห์ข้อบ่กพร่องการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 และการกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
คำสั่งองค์การยริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม (พ.ศ.2566-2570)
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลุ่มสุ่ม เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น