การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Displaying 11-15 of 16 results.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
แนวทางในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององคืการบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม