การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Displaying 16-16 of 16 results.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง ผลการคัดเลือกหน่วยงาน/บุคคลภายนอก/พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564