รายงานติดตามผลการดำเนินการประจำปี รอบ 6 เดือน

Displaying 6-9 of 9 results.
รายงานผลการดำเนิน ประจำงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม2564-31 มีนาคม 2565)
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ( 1เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564 )
รายงานผลการด าเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง ประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)