ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 91 ถึง 100 จากข้อมูล 617
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรทองพัฒนา) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพุน้อย) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรทองพัฒนา) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารมื้อกลางวัน สำหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อขาตั้งไมโครโฟน ชนิดตั้งพื้นพร้อมคอจับไมโครโฟน จำนวน ๒ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๖๐๐๑ กาญจนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๒-๐๐๐๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางลงสถานีสูบน้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารมื้อกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจัดประชุมประชาคม จำนวน ๑๐๐ คน ๆ ละ ๑ มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการจัดประชุมประชาคม ขนาด ๒.๔๐ x ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กุมภาพันธ์ 2567