ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 617
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มสุ่ม) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มิถุนายน 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสาร Canon รุ่น G ๒๐๑๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๖๓-๐๐๔๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มิถุนายน 2567
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปลูกหญ้าแฝก) ขนาดกว้าง ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ อบต.ลุ่มสุ่มกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มิถุนายน 2567
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นโดยการฉีดพ่นหมอกควัน เป็นน้ำมันดีเซล จำนวน ๓๐ ลิตร และน้ำมันเบนซิน จำนวน ๑๕ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มิถุนายน 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มิถุนายน 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มิถุนายน 2567
รถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย19 มิถุนายน 2567
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18 มิถุนายน 2567
ซื้อสารกำจัดวัชพืช จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มิถุนายน 2567
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มสุ่ม หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๐-๐๐๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มิถุนายน 2567