ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 81 ถึง 90 จากข้อมูล 617
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อจานเอ็นตัดหญ้า จำนวน ๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพุน้อย) จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรทองพัฒนา) จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพุน้อย) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กุมภาพันธ์ 2567