ข้อบัญญัติ งบประมาณ

Displaying 1-5 of 41 results.
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
1.ข้อมูลเบื้องต้นของ อปท.pdf
2.คำแถลง.pdf
3.คำแถลงงบประมาณ.pdf
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ
4. คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายรับ.pdf
5. คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายจ่าย.pdf
7. รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตา.pdf
8.รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตา.pdf
12.รายงานประมาณการรายจ่าย.pdf
10.รายงานประมาณการรายรับ.pdf
11.รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ.pdf
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวั
13.รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย (มีคำชี.pdf
14.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย.pdf
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 18
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 17