ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 5 เมษายน 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 17 มกราคม 2566 สำเนาคู่ฉบับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง แผนการใช้เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ.25665 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565
 ประเภท : สถิติการเงิน 11 มกราคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565
 ประเภท : สถิติการเงิน 4 มกราคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 4 มกราคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 2 ตั้งแต่ มกราคม พ.ศ.2566 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2566
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 28 พฤศจิกายน 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง ประกาศสำเนางบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2565
 ประเภท : สถิติการเงิน 17 ตุลาคม 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565
 ประเภท : สถิติการเงิน 17 ตุลาคม 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ประเภท : สถิติการเงิน 11 กรกฎาคม 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565