ข่าวการเงิน

 ประเภท : สถิติการเงิน 5 เมษายน 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาส 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ.2567 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2567
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 12 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจงานแผ่นดิน
 ประเภท : สถิติการเงิน 4 มกราคม 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาส 1 ตังแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 24 พฤศจิกายน 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง ประกาศสำเนารายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 24 พฤศจิกายน 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง ประกาศสำเนารายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 4 ตุลาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 11 กรกฎาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 5 เมษายน 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 17 มกราคม 2566 สำเนาคู่ฉบับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง แผนการใช้เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ.25665 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565