ข่าวการเงิน

 ประเภท : สถิติการเงิน 6 เมษายน 2563 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี (รอบ 6 เดือน) ปี พ.ศ. 2563 (ต.ค.62-มี.ค.63)
 ประเภท : สถิติการเงิน 26 มีนาคม 2563 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของ สตง.
 ประเภท : สถิติการเงิน 13 มกราคม 2563 ประกาศ อบต.ลุ่มสุ่ม เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 29 ตุลาคม 2562 ประกาศ อบต.ลุ่มสุ่ม เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ของ อบต.ลุ่มสุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 29 ตุลาคม 2562 ประกาศ รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ประเภท : สถิติการเงิน 29 ตุลาคม 2562 ประกาศ รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2562
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 30 เมษายน 2562 ประกาศ อบต.ลุ่มสุ่ม เรื่อง งบเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2562
 ประเภท : สถิติการเงิน 25 มีนาคม 2562 รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 19 ตุลาคม 2561 ประกาศ อบต.ลุ่มสุ่ม เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ของ อบต.ลุ่มสุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ประเภท : สถิติการเงิน 18 ตุลาคม 2561 ประกาศ รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561