ข่าวการเงิน

 ประเภท : สถิติการเงิน 25 มีนาคม 2562 รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 19 ตุลาคม 2561 ประกาศ อบต.ลุ่มสุ่ม เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ของ อบต.ลุ่มสุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ประเภท : สถิติการเงิน 18 ตุลาคม 2561 ประกาศ รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ประเภท : สถิติการเงิน 23 เมษายน 2561 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ประเภท : สถิติการเงิน 23 เมษายน 2561 รายงานจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และรายงานต่างๆ ประจำทุกๆ 3 เดือน
 ประเภท : สถิติการเงิน 23 เมษายน 2561 งบเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 5 มีนาคม 2561 รายงานจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และรายงานต่างๆ ประจำทุกๆ 3 เดือน
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 กุมภาพันธ์ 2561 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 ประเภท : สถิติการเงิน 12 ตุลาคม 2560 รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560.
 ประเภท : สถิติการเงิน 2 ตุลาคม 2560 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560