ข่าวการเงิน

 ประเภท : สถิติการเงิน 9 เมษายน 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 12 มกราคม 2564 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1
 ประเภท : สถิติการเงิน 11 มกราคม 2564 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ประเภท : สถิติการเงิน 26 ตุลาคม 2563 ประกาศ อบต.ลุ่มสุ่ม เรื่อง งบเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2563
 ประเภท : สถิติการเงิน 26 ตุลาคม 2563 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 22 ตุลาคม 2563 ประกาศ อบต.ลุ่มสุ่ม เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ของ อบต.ลุ่มสุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ประเภท : สถิติการเงิน 19 ตุลาคม 2563 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 12 ตุลาคม 2563 ประกาศ อบต.ลุ่มสุ่ม เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ประเภท : สถิติการเงิน 21 กรกฎาคม 2563 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ปี 2563
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 27 เมษายน 2563 รายงานจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และรายงานต่าง ๆ ประจำทุก 3 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563