ข่าวการเงิน

 ประเภท : สถิติการเงิน 7 เมษายน 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 ประเภท : สถิติการเงิน 22 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง แผนการใช้เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564
 ประเภท : สถิติการเงิน 24 มกราคม 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ประเภท : สถิติการเงิน 21 มกราคม 2565 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 19 มกราคม 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง ประกาศสำเนางบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2564
 ประเภท : สถิติการเงิน 3 พฤศจิกายน 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564
 ประเภท : สถิติการเงิน 9 เมษายน 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 ประเภท : สถิติการเงิน 9 เมษายน 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 12 มกราคม 2564 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1
 ประเภท : สถิติการเงิน 11 มกราคม 2564 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564