ข่าวการเงิน

 ประเภท : สถิติการเงิน 11 มกราคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 4 มกราคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 2 ตั้งแต่ มกราคม พ.ศ.2566 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 4 มกราคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 28 พฤศจิกายน 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง ประกาศสำเนางบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2565
 ประเภท : สถิติการเงิน 17 ตุลาคม 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565
 ประเภท : สถิติการเงิน 17 ตุลาคม 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ประเภท : สถิติการเงิน 11 กรกฎาคม 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ประเภท : สถิติการเงิน 25 เมษายน 2565 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ประเภท : สถิติการเงิน 22 เมษายน 2565 รายงานผลการใช้จ่ายประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 21 เมษายน 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง แผนการใช้จ่าายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256 ไตรมาส 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2565