ข่าวการเงิน

 ประเภท : สถิติการเงิน 23 เมษายน 2561 รายงานจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และรายงานต่างๆ ประจำทุกๆ 3 เดือน
 ประเภท : สถิติการเงิน 23 เมษายน 2561 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ประเภท : สถิติการเงิน 23 เมษายน 2561 งบเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 5 มีนาคม 2561 รายงานจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และรายงานต่างๆ ประจำทุกๆ 3 เดือน
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 กุมภาพันธ์ 2561 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 ประเภท : สถิติการเงิน 12 ตุลาคม 2560 รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560.
 ประเภท : สถิติการเงิน 2 ตุลาคม 2560 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 27 ตุลาคม 2559 ประกาศรายงานข้อมูลรับ-รายจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 26 ตุลาคม 2559 ประกาศ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 ประเภท : สถิติการเงิน 1 มกราคม 2513 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ไม่มีข้อมูล!!