ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 121 ถึง 130 จากข้อมูล 607
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 ธันวาคม 2566
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เป็นกล้องถ่ายรูปพร้อมเลนส์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 ธันวาคม 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กญ ๓๐๑๒ กาญจนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๔-๖๐-๐๐๐๔ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 ธันวาคม 2566
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กท ๔๔๐๗ กาญจนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๔-๖๔-๐๐๐๕ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 ธันวาคม 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ห้ามทิ้งขยะ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร พร้อมตีกรอบ (ตามแบบที่ อบต.ลุ่มมสุ่มกำหนด) จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 ธันวาคม 2566
ซื้อน้ำมันเบนซิน และน้ำมันเครื่อง ๔T เพื่อใช้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณถ้ำเชลย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 ธันวาคม 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๑ กง ๖๖๑๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๔-๕๘-๐๐๐๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 ธันวาคม 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๖-๐๐๐๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 ธันวาคม 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านลุ่มผึ้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 ธันวาคม 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 ธันวาคม 2566