ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 578
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๓-๐๐๒๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 เมษายน 2567
ซื้ออุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 เมษายน 2567
ซื้อยางนอกและยางใน รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๘๕๒ กาญจนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 เมษายน 2567
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๖๐๐๑ กาญจนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๒-๐๐๐๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 เมษายน 2567
จ้างเหมาบริการเวทีการแสดง และเครื่องขยายเสียง จำนวน ๑ วัน โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 เมษายน 2567
จ้างเหมาบริการพัดลมไอเย็นโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 เมษายน 2567
จ้างเหมาดนตรีพร้อมวิทยากร โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 เมษายน 2567
ซื้อน้ำดื่มแบบถ้วยสำหรับบริการประชาชน โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๗ จำนวน ๔๐ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 เมษายน 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 เมษายน 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๖๓-๐๐๓๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 เมษายน 2567