ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 81 ถึง 90 จากข้อมูล 317
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อน้ำดื่ม ๑๒๐ แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 สิงหาคม 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 สิงหาคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสามัคคีธรรม 1 รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.90-015 บ้านสามัคคีธรรม หมู่ที่ 5 ตำบลลุ่มสุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1 สิงหาคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสามัคคีธรรม 1 รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.90-015 บ้านสามัคคีธรรม หมู่ที่ 5 ตำบลลุ่มสุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1 สิงหาคม 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสามัคคีธรรม 1 รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.90-015 บ้านสามัคคีธรรม หมู่ที่ 5 ตำบลลุ่มสุ่ม กว้าง 6 เมตร ยาว 196 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,176 ตามรางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี7 กรกฎาคม 2565
จ้างปรับปรุง ต่อเติม ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กรกฎาคม 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กรกฎาคม 2565
ซื้อน้ำดื่ม ขนาด 600 มล. จำนวน 120 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กรกฎาคม 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มิถุนายน 2565
ซื้อน้ำดื่ม ขนาด 600 มล. จำนวน 120 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มิถุนายน 2565