ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 81 ถึง 90 จากข้อมูล 595
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มสุ่ม) จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มกราคม 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มสุ่ม) จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มกราคม 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มสุ่ม) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มกราคม 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกขยะ) หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๘๕๒ กาญจนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มกราคม 2567
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มกราคม 2567
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มกราคม 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ - เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มกราคม 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ทั้ง ๓ แห่ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มกราคม 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มกราคม 2567
ซื้อมิเตอร์น้ำทองเหลือง ๒ ชั้น ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มกราคม 2567