ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 91 ถึง 100 จากข้อมูล 595
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อน้ำมันเบนซิน (สำหรับใส่เครื่องตัดหญ้า) จำนวน ๒๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มกราคม 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถกระเช้า) หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๖๙๗ กาญจนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๓-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มกราคม 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (บรรทุกน้ำ) หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๓๐๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๔๙-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มกราคม 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กท ๔๔๐๘ กาญจนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๔-๖๔-๐๐๐๖ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มกราคม 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๕-๐๐๕๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มกราคม 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Canon รุ่น G ๒๐๑๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๖๓-๐๐๔๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มกราคม 2567
ซื้อของรางวัลสำหรับกิจกรรมและนันทนาการของเด็กและเยาวชนที่มาร่วมงานโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 มกราคม 2567
จ้างเหมาบริการบ้านลม โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 มกราคม 2567
จ้างเหมาจัดทำอาหารมื้อกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๕๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มกราคม 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มกราคม 2567