ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 91 ถึง 100 จากข้อมูล 317
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างก่อสร้างฝายแกนหินก่อ จุดที่ ๑ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕๕ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มิถุนายน 2565
จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อระบายน้ำที่ชำรุด บริเวณถนนสายหนองแก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มิถุนายน 2565
จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดจากน้ำกัดเซาะ บริเวณถนนสายพัฒนา ๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยลงลูกรังเสริมคันทางปรับเกลี่ยเรียบตามสภาพพื้นที่ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลบ.ม. พร้อมดาดคอนกรีตคันทาง รายละเอียดตามแบบ อบต.ลุ่มสุ่มกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มิถุนายน 2565
จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดจากน้ำกัดเซาะ โดยลงลูกรังปรับเกลี่ยเรียบตามสภาพพื้นที่ บริเวณถนนสายบ้านนายวีระ มีตา ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มิถุนายน 2565
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 พฤษภาคม 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง(รถกระเช้า) หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๖๙๗ กาญจนบุรี เลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๓-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 พฤษภาคม 2565
ซื้อสิ่งของต่างๆ เพื่อจัดทำถุงยังชีพ จำนวน ๕๐ ชุด โครงการป้องกันติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (กิจกรรมช่วยเหลือด้านการดำรงชีพผู้ที่ถูกกักตัวกรณีเป็นผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง กจ.ถ.90-033 จากสายบ้านเสรีธรรม 2 บ้านเสรีธรรม หมู่ที่ 8 ตำบลลุ่มสุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 เมษายน 2565
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 เมษายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านลุ่มผึ้ง หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 ตำบลลุ่มสุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 เมษายน 2565