ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 91 ถึง 100 จากข้อมูล 607
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างค่าจ้างเหมาสำหรับค่าบริการรองรับขยะที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม นำไปทิ้ง ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของผู้รับจ้าง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 มกราคม 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มสุ่ม) จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มกราคม 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มสุ่ม) จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มกราคม 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มสุ่ม) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มกราคม 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกขยะ) หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๘๕๒ กาญจนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มกราคม 2567
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มกราคม 2567
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มกราคม 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ - เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มกราคม 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ทั้ง ๓ แห่ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มกราคม 2567