ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 71 ถึง 80 จากข้อมูล 317
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดจากน้ำกัดเซาะ โดยลงลูกรังปรับเกลี่ยเรียบตามสภาพพื้นที่ หมู่ที่ ๕ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี บริเวณถนนสายกุฎิแม่ชี โดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่มกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤศจิกายน 2565
จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กำหนดระยะเวลาจำนวน ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 ตุลาคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านลุ่มผึ้ง หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลลุ่มสุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)26 กันยายน 2565
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านลุ่มผึ้ง หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลลุ่มสุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี6 กันยายน 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 สิงหาคม 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 สิงหาคม 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ รายการ ล้อวัดระยะทางชนิดเดินตาม จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 สิงหาคม 2565
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 สิงหาคม 2565
ซื้อมิเตอร์น้ำ (กองช่าง) จำนวน ๓๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 สิงหาคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสามัคคีธรรม 1 รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.90-015 บ้านสามัคคีธรรม หมู่ที่ 5 ตำบลลุ่มสุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 สิงหาคม 2565