ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 281 ถึง 290 จากข้อมูล 617
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กรกฎาคม 2566
ซื้อมิเตอร์น้ำ จำนวน ๘ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กรกฎาคม 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๖๓-๐๐๓๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กรกฎาคม 2566
ซื้อวัสดุดำเนินการจัดสถานที่การแข่งขันกีฬา และพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน ตามโครงการโครงการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กรกฎาคม 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (บรรทุกน้ำ) หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๖๕๖ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๙-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กรกฎาคม 2566
จ้างเหมาเต็นท์ตลอดโครงการ จำนวน ๑๓ หลัง โครงการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กรกฎาคม 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (บรรทุกน้ำ) หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๖๕๖ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๙-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กรกฎาคม 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๖๐๐๑ กาญจนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๒-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กรกฎาคม 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกขยะมูลฝอย) หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๘๕๒ กาญจนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กรกฎาคม 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (บรรทุกน้ำ) หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๖๕๖ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๙-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กรกฎาคม 2566