ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 241 ถึง 250 จากข้อมูล 317
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อเก้าอี้ทำงาน(สำนักปลัด) จำนวน ๓ ตัวๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 พฤษภาคม 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้และเครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัยให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มสุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 พฤษภาคม 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้และเครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัยให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพุน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 พฤษภาคม 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้และเครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัยให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรทองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 พฤษภาคม 2564
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 พฤษภาคม 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 พฤษภาคม 2564
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านพุน้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลลุ่มสุ่ม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี11 พฤษภาคม 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 พฤษภาคม 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 พฤษภาคม 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 พฤษภาคม 2564