ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 241 ถึง 250 จากข้อมูล 595
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖) ขนาดกว้าง ๑.๑๐ เมตร ยาว ๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (กองช่าง) ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำคอกไม้ไผ่ โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์์โลกขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว ๑ เมตร สูง ๘๐ เซนติเมตร จำนวน ๑๐๐ คอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 สิงหาคม 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ. 90-036 สายบ้านไทรทอง 3 หมู่ที่ 6 บ้านไทรทอง ตำบลลุ่มสุ่ม กว้าง 5 เมตร ยาว 423 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,115 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3 สิงหาคม 2566
จ้างเหมาจัดทำ อาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารมื้อกลางวัน เพื่อรับรองสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม วาระประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 กรกฎาคม 2566
จ้างก่อสร้างประตูรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 กรกฎาคม 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ (วาตภัย) ในการซ่อมแซมบ้านพักอาศัย ๑ หลังคาเรือน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กรกฎาคม 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามัคคีธรรม ๑ รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.๙๐-๐๑๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กรกฎาคม 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยแปดหลัง หมู่ที่ ๙ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กรกฎาคม 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๓๐ ชุด) จำนวน ๖,๓๓๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กรกฎาคม 2566