ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 271 ถึง 280 จากข้อมูล 617
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยแปดหลัง หมู่ที่ ๙ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กรกฎาคม 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๓๐ ชุด) จำนวน ๖,๓๓๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กรกฎาคม 2566
ซื้อสารกำจัดวัชพืช ชนิดดูดซึม ขนาด ๔ ลิตร จำนวน ๒ แกลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กรกฎาคม 2566
จ้างเหมาจัดทำ อาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารมื้อกลางวัน เพื่อรับรองสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม วาระประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กรกฎาคม 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ. 90-036 สายบ้านไทรทอง 3 หมู่ที่ 6 บ้านไทรทอง ตำบลลุ่มสุ่ม กว้าง 5 เมตร ยาว 423 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,115 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18 กรกฎาคม 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ. 90-036 สายบ้านไทรทอง 3 หมู่ที่ 6 บ้านไทรทอง ตำบลลุ่มสุ่ม กว้าง 5 เมตร ยาว 423 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,115 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18 กรกฎาคม 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อมอบให้ผู้ประสบภัยในการซ่อมแซมบ้านพักอาศัย ๒ หลังคาเรือน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กรกฎาคม 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อมอบให้ผู้ประสบภัยในการซ่อมแซมบ้านพักอาศัย ๑ หลังคาเรือน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กรกฎาคม 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อมอบให้ผู้ประสบภัยในการซ่อมแซมบ้านพักอาศัย ๑ หลังคาเรือน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กรกฎาคม 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กรกฎาคม 2566