ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 231 ถึง 240 จากข้อมูล 617
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 กันยายน 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๔-๖๑-๐๐๐๕ และหมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๔-๖๒-๐๐๐๖ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 สิงหาคม 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ (กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๖๓-๐๐๓๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 สิงหาคม 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการคัดเลือกบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหน่วยงานเพื่อยกย่องบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ขนาดกว้าง ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 สิงหาคม 2566
ซื้อน้ำแข็ง ถุงขยะ และน้ำดื่ม สำหรับใช้ในโครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 สิงหาคม 2566
จ้างปรับปรุงระบบสูบน้ำด้วยระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๗ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 สิงหาคม 2566
ซื้อต้นเฟื่องฟ้า ปุ๋ยคอก และปุ๋ยเคมี เพื่อใช้ในโครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 สิงหาคม 2566
จ้างเหมารถแม็คโคร ขุดหลุมขนาด ลึกไม่น้อยกว่า ๓๐ เซ็นติเมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร จำนวน ๕๐๐ หลุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 สิงหาคม 2566
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 สิงหาคม 2566
ซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 สิงหาคม 2566