ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 251 ถึง 260 จากข้อมูล 617
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และกิจกรรม 5ส. (Big Cleaning Day) ณ บริเวณรอบอาคารสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณที่ทำการ อบต.ลุ่มสุ่ม จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 สิงหาคม 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า (สำนักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๐-๕๙-๐๐๑๘ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 สิงหาคม 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Canon G ๒๐๑๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๖๔-๐๐๐๑ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรทองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 สิงหาคม 2566
จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 สิงหาคม 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา (IQ) และด้านอารมณ์ (EQ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 สิงหาคม 2566