ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 191 ถึง 200 จากข้อมูล 617
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อสารกำจัดวัชพืช จำนวน ๖ แกลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 ตุลาคม 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อติดตั้งบริเวณหลังจุดประชาสัมพันธ์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ขนาดกว้าง ๑.๕ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 ตุลาคม 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อติดตั้งบริเวณหลังจุดประชาสัมพันธ์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 ตุลาคม 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้แก่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ผู้เข้าร่วมประชุม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 ตุลาคม 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อติดตั้งบริเวณหลังจุดประชาสัมพันธ์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ขนาดกว้าง ๑.๕ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 ตุลาคม 2566
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป บรรจุถุงละ ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๓๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 ตุลาคม 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้แก่คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริิหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ผู้เข้าร่วมประชุม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 ตุลาคม 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กำหนดระยะเวลา จำนวน ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 ตุลาคม 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (กองช่าง) ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กันยายน 2566
ซื้อน้ำมันเบนซิน (สำหรับใส่เครื่องตัดหญ้า) จำนวน ๒๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 กันยายน 2566